అనుబంధమైన,అనందమైన నీతొనే,

ఇష్టమైనా, కష్టమైనా నీతొనే,

ఉహాలైనా, ఉసులైనా నీతొనే,

ప్రణయమైనా, పరియణమైనా నీతొనే,

మాటలైనా, పాటలైనా నీతొనే,

చిరునవ్వులైనా,చిరుకొపమైనా నీతోనే,

స్నేహమైనా, ప్రేమైనా నీతొనే,

కన్నీళ్ళైనా, ఆనందభాష్పాలైనా నీతోనే,

కలహాలైనా, కవ్వింపులైనా నీతొనే,

అన్ని నీతొనే జీవితమైనా, చివరికి మరణమైనా.

1 comments:

ravi said...

chala chala bagumdi sir.

Post a Comment