నా మనసుని అడిగా తనని మర్చిపొమ్మని కుదరదన్నది

నా కన్నులకి చెప్పాను తనని చూడద్దని విననన్నవి

నా గుండెకి చెప్పాను తనకొసం కొట్టుకొవద్దని ఆగనన్నది

నా పాదలకి చెప్పాను తన దగ్గరకి నడవద్దని ఆపనన్నవి


నా చేతులకి చెప్పాను మ్రుదువైన తన చేతులని
పట్టుకొవద్దని వాటి వల్లకావన్నవి

నాది అనేది ఏది నా మాటవినటంలేదు

నేను నేనుగా లేను నీకొసమే ఆలోచిస్తూ నీలొ కలసిపొతున్నాను

ఏందుకు నన్ను బ్రతికున్న శవంగా మారుస్తున్నావు

నిన్ను ప్రేమించటమే నేను చేసిన తప్పా

0 comments:

Post a Comment