మేఘం వర్షించలేదంటే నీరు లేదని కాదు
మనసు స్పందించలేదంటే ప్రేమ లేదని కాదు
చల్లని స్పర్శ ఏదో తమని తాకలేదని అర్ధం..

మాట పెదవి దాటలేదంటే గొంతు మూగబోయింది అని కాదు
కవిత కలం దాటలేదంటే మనసు మౌనమయింది అని కాదు
అసహనపు భావనేదో మనసుని కప్పేసిందని అర్ధం..

మనసుపై ఆ ముసుగుని తొలగిస్తూ....చల్లని మీ స్పర్శకై తిరిగి పరితపిస్తూ
                                                                             
                                                                                     మీ....
                                                                            (మనసులో కురిసిన వెన్నెల)