ప్రేమ ఎడారిలో ప్రయాణించాను, నీ చిరునవ్వులని చూసి....
అవి కవ్వించి...మోసంచేసే ఓయాసిస్సులే అని తెలియక.

ప్రతిక్షణం నీకోసం గడిపేశాను నీ ఓరచూపులు చూసి...
అవి మురిపించి...గుండెను కాల్చే జ్వాలలని గుర్తించలేక...

నన్ను విడిచిపోని నీడవని చెబితే ఆనందించాను...
ఆనందపు వెలుగులో తోడుండి...ఒంటరితనపు చీకటిలో విడిచిపోతవని ఆలోచించలేక....

స్వచ్చమైన కన్నీటి లాంటి ప్రేమ నీదంటే పొంగిపోయాను....
గుండెకు చిచ్చుపెట్టి, నేను రోధిస్తుంటే కనులనుండి జారిపోతావని గ్రహించలేక....

నీ గుండెలో చోటిస్తానని నా మనసుని దాచుకున్నావు...
ఇప్పుడు ఊపిరాడనీకుండా బయటపడనీకుండా బంధించి...నవ్వుకుంటున్నావా...

మనసుని......జీవాన్ని.....జీవితాన్ని కోల్పోయిన....నన్ను చూస్తూ.....
ఉదయించే సూర్యుడిలా....నా మనసులో నీ స్నేహం ప్రతిక్షణం ప్రకాశిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ...

పరవళ్ళుతోక్కే నదిలా....నీ మాటలు నా మదిలో ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తునే వుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.....

భువిపై చిందేసే వానచినుకులుగా,,,,నీ చిరునవ్వులు నా ఎదలో అనుక్షణం వర్షిస్తూ పరిమళించాలని ఆశిస్తూ.....

నమ్మకాన్ని పెంచే దేవుడిలా.....నువ్వు నింపే మనోధైర్యం నా గుండె గుడిలో ప్రతిమలా నిలిచిపోవాలని పరితపిస్తూ......నీ ప్రియనేస్తం........