నిజంగా కాలం అన్ని మర్చిపోయేలా చేస్తుంది అని అంటారు అందరు.....

మరి నిన్ను వదిలేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నా...
ప్రతి క్షణం నీ జ్ఞాపకాలు నన్ను ఇంకా వెంటాడుతున్నాయి ఎందుకు?

నిన్ను మొదటిసారి చూసిన రోజులా,
నీతో మొదటిసారి మాట్లాడిన రోజులా..
నీకు నా ప్రేమను తెలియబరచిన రోజులా...
నువ్వు నా ప్రేమను అంగీకరించిన రోజులా....
నువ్వు నాకోసం పరికిణి వేసుకున్న రోజులా.....
నువ్వు నాకోసం బొట్టు పెట్టుకున్న రోజులా......
నేను నీకు మొదటిసారి ముద్దుపెట్టిన రోజులా.......
నువ్వు నాకు బహుమతి ఇచ్చిన రోజులా........
నువ్వు నాతో మొదటిసారి గొడవపడిన రోజులా.........
నువ్వు నన్ను కాదని వెళ్ళిపోయిన రోజులా..........
నువ్వు నన్ను జీవితలో నన్ను కలవకు అని చెప్పిన రోజులా...........

ఏదో ఒక రూపంలో.....ఏదో ఒక జ్ఞాపకాలు నిండిన రోజులా.....
ఏదో ఒక సంఘటనతో.... ఈ కాలమే నిన్ను నాకు గుర్తు చేస్తుంది....

నాలో నిండిన నీ ప్రేమను ఇంకా పెంచుతునే వుంది....
నిజంగా నిన్ను గుర్తుచేస్తూ బాదపెడ్తున్న, ఈ కాలమన్న కూడ నాకు కోపం రావడంలేదు...

ఎందుకంటే అది నిన్ను నాకు గుర్తుచేస్తుంది కనుకా...

ఏదో ఒక రోజు ఈ కాలమే మనల్ని కలుపుతుంది అని ఊపిరాగేంత వరకూ ఎదురుచూస్తూ......నీ......