ప్రేమికులకి రోజు ఏమిటి ?

ఈ రోజు ప్రేమించాలా? ఈ రోజు కలిసుండాలా?
ఈ రోజు ప్రదర్శించాలా? ఈ రోజు వ్యక్తం చెయ్యలా?

మరి తనని మొదటకలిసిన రోజేమిటి ? తను మొదటమాట్లాడిన రోజేమిటి ?
తన కళ్ళలో ప్రేమ చూసిన రోజేమిటి? తన మనసులో నన్ను చూసిన రోజేమిటి?

అంతకన్న ముఖ్యమైన రోజా.... అంతకన్న విలువైన రోజా?
అసలైనా ప్రేమికులకి ఒక రోజేమిటి.... ఒకరి పేరేంటి?

ఆలోచనల ఓపిరి ఉన్నంతవరకు ... ప్రేమ స్పందిస్తునే వుంటుంది...
అది రోజుతో కాదు ....మనసుతో ముడిపడి వుంటుంది....

నావరకు ప్రతిక్షణం ప్రేమికులక్షణమే.....