మనిషి మారిపోయింది, ప్రేమ ఓడిపోయింది,
కాలం కరిగిపోయింది, మనసు మోడుబారింది...


ఐనా గుండె మంట ఆరలేదే, కంట తడి ఆగలేదే
ఆలోచన ఆవిరవ్వలేదే.. కనీసం ప్రాణమన్న పోలేదే..

యంత్రమన్నా కాదే మనసు నియంత్రించడానికి...
మంత్రమన్నా రాదే మనసుని మాయచేయడానికి....


ఎన్నాళ్ళి నరకయాతన...
ఊపిరికూడా ఉప్పెనలా గుండెకి ఒత్తిడి పెంచుతుంది.
ప్రపంచమంతా చీకటిగా కనిపిస్తుంది.
అందరూ వున్నా ఒంటరిగా అనిపిస్తుంది.
ప్రాణమున్న శవంలా వుంది పరిస్థితి.