ఏమైందో ఈ నయనం......
ప్రతిదృశ్యం నీ రూపమైంది......కనుల శిలపై నీ రూపం ఎవరో చెక్కినట్లు....

ఏమైందో ఈ నిమిషం.....
ప్రతిశబ్దం నీ స్వరమైంది....హృదయస్పందన కూడ నీ పేరు పలుకుతున్నట్లు.....

ఏమైందో ఈ తరుణం.....
నాలో ప్రతి అణువు నీవై నిండింది.... ఊపిరి కూడ గుండెకు చేరలేనట్లు....


ఏమైందో ఈ సమయం.....
ప్రతి అడుగు నీ వశమైంది.... ఏదో తెలియని శక్తి నీవైపుకి లాగుతున్నట్లు....


ఏమైందో ఈ హృదయం.....
ప్రతి పదం నిశ్శబ్దమైంది....మనసు వేడెక్కి మాటలు ఆవిరైనట్లు....

ఏమైందో ఈ క్షణం.....
శ్వాసగా మారిన నీ రూపం అదృశ్యమైంది.... క్షణమొక నరకంగా మారుతున్నట్లు....