ప్రేమ ఎడారిలో ప్రయాణించాను, నీ చిరునవ్వులని చూసి....
అవి కవ్వించి...మోసంచేసే ఓయాసిస్సులే అని తెలియక.

ప్రతిక్షణం నీకోసం గడిపేశాను నీ ఓరచూపులు చూసి...
అవి మురిపించి...గుండెను కాల్చే జ్వాలలని గుర్తించలేక...

నన్ను విడిచిపోని నీడవని చెబితే ఆనందించాను...
ఆనందపు వెలుగులో తోడుండి...ఒంటరితనపు చీకటిలో విడిచిపోతవని ఆలోచించలేక....

స్వచ్చమైన కన్నీటి లాంటి ప్రేమ నీదంటే పొంగిపోయాను....
గుండెకు చిచ్చుపెట్టి, నేను రోధిస్తుంటే కనులనుండి జారిపోతావని గ్రహించలేక....

నీ గుండెలో చోటిస్తానని నా మనసుని దాచుకున్నావు...
ఇప్పుడు ఊపిరాడనీకుండా బయటపడనీకుండా బంధించి...నవ్వుకుంటున్నావా...

మనసుని......జీవాన్ని.....జీవితాన్ని కోల్పోయిన....నన్ను చూస్తూ.....
ఉదయించే సూర్యుడిలా....నా మనసులో నీ స్నేహం ప్రతిక్షణం ప్రకాశిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ...

పరవళ్ళుతోక్కే నదిలా....నీ మాటలు నా మదిలో ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తునే వుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.....

భువిపై చిందేసే వానచినుకులుగా,,,,నీ చిరునవ్వులు నా ఎదలో అనుక్షణం వర్షిస్తూ పరిమళించాలని ఆశిస్తూ.....

నమ్మకాన్ని పెంచే దేవుడిలా.....నువ్వు నింపే మనోధైర్యం నా గుండె గుడిలో ప్రతిమలా నిలిచిపోవాలని పరితపిస్తూ......నీ ప్రియనేస్తం........

నిజమే నిన్ను వదిలేసాను....
నా ప్రేమను చంపేసాను...

నా ప్రేమ నిన్ను వేధిస్తుందని,
నా దూరం నిన్ను ఆనందింపచేస్తుందని.....

గతాన్నంతా కాల్చేసాను,
జ్ఞాపకాలన్ని చెరిపేసాను,....

సంవత్సరాలయినట్లుంది నిన్ను చూడక,
ఐనా ఆనందంగానే బ్రతికేస్తున్నాను,.....

యుగాలయినట్లుంది నీ స్వరం వినక,
ఐనా సంతోషంగానే జీవిస్తున్నాను......

కాని కనురెప్పలపై నీ రూపాన్ని చెరిపేయలేకున్నాను,
హృదయస్పందనలో నీ పేరుని మార్చలేకున్నాను.
గుండెలోతునుండి ఉభికి వస్తున్న కన్నీటి ప్రవాహన్ని ఆపలేకున్నాను..

ఐనా సరే నీ ఆనందం కోసం నీకు దూరంగా క్షణక్షణం మరణిస్తూ,
ప్రతి క్షణం (నీవులేని) నాదికాని ఈ  జీవితాన్ని గడిపేస్తాను...

నిజంగా కాలం అన్ని మర్చిపోయేలా చేస్తుంది అని అంటారు అందరు.....

మరి నిన్ను వదిలేసి ఇన్ని సంవత్సరాలు అవుతున్నా...
ప్రతి క్షణం నీ జ్ఞాపకాలు నన్ను ఇంకా వెంటాడుతున్నాయి ఎందుకు?

నిన్ను మొదటిసారి చూసిన రోజులా,
నీతో మొదటిసారి మాట్లాడిన రోజులా..
నీకు నా ప్రేమను తెలియబరచిన రోజులా...
నువ్వు నా ప్రేమను అంగీకరించిన రోజులా....
నువ్వు నాకోసం పరికిణి వేసుకున్న రోజులా.....
నువ్వు నాకోసం బొట్టు పెట్టుకున్న రోజులా......
నేను నీకు మొదటిసారి ముద్దుపెట్టిన రోజులా.......
నువ్వు నాకు బహుమతి ఇచ్చిన రోజులా........
నువ్వు నాతో మొదటిసారి గొడవపడిన రోజులా.........
నువ్వు నన్ను కాదని వెళ్ళిపోయిన రోజులా..........
నువ్వు నన్ను జీవితలో నన్ను కలవకు అని చెప్పిన రోజులా...........

ఏదో ఒక రూపంలో.....ఏదో ఒక జ్ఞాపకాలు నిండిన రోజులా.....
ఏదో ఒక సంఘటనతో.... ఈ కాలమే నిన్ను నాకు గుర్తు చేస్తుంది....

నాలో నిండిన నీ ప్రేమను ఇంకా పెంచుతునే వుంది....
నిజంగా నిన్ను గుర్తుచేస్తూ బాదపెడ్తున్న, ఈ కాలమన్న కూడ నాకు కోపం రావడంలేదు...

ఎందుకంటే అది నిన్ను నాకు గుర్తుచేస్తుంది కనుకా...

ఏదో ఒక రోజు ఈ కాలమే మనల్ని కలుపుతుంది అని ఊపిరాగేంత వరకూ ఎదురుచూస్తూ......నీ......