ఉదయించే సూర్యుడిలా....నా మనసులో నీ స్నేహం ప్రతిక్షణం ప్రకాశిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటూ...

పరవళ్ళుతోక్కే నదిలా....నీ మాటలు నా మదిలో ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తునే వుండాలని ఆకాంక్షిస్తూ.....

భువిపై చిందేసే వానచినుకులుగా,,,,నీ చిరునవ్వులు నా ఎదలో అనుక్షణం వర్షిస్తూ పరిమళించాలని ఆశిస్తూ.....

నమ్మకాన్ని పెంచే దేవుడిలా.....నువ్వు నింపే మనోధైర్యం నా గుండె గుడిలో ప్రతిమలా నిలిచిపోవాలని పరితపిస్తూ......నీ ప్రియనేస్తం........0 comments:

Post a Comment