నీ కొసం ఎంతగా వెతికాను అంటే,
కరిగే కాలం కన్నీటి ప్రవాహం అయినంత,

నీ గురించి ఎంతగా ఆలొచిస్తున్నాను అంటే,
హృదయపు శబ్ధం కుడా నీ నామం అయినంత.

నీ వెతుకులాటలో ఎంత ప్రేమను నింపుకున్నాను అంటే,
ఆ విరహపు ప్రేమ విలువ కట్టలేని వజ్రం అయినంత.

నీ కోసం ఎంతగా తపించాను అంటే,
ప్రాణంపోతున్నా కూడ చివరి చూపులో నీ రూపన్ని నింపుకుందామని ఎదురుచూసినంత.