ఆ చీకటిలొ వెలిగే ఆ మిణుగురు పురుగుని చూసి

నేనెందుకు ఈ లోకంలొ బతకలేనని

తను కరిగిపొతూ వెలుగు నిచ్చే ఆ కొవ్వొత్తిని చూసి సిగ్గుపడ్డాను


నేనెవ్వరికి సహాయం చెయ్యలేదని


ఆకాశంలొ స్వేచ్చగా ఎగిరే పక్షిని చూసి సిగ్గుపడ్డాను


అన్ని వున్న నేనెందుకు ఈలా బంధీగా వున్నానని


నన్ను చూసుకునే మనుషులు వున్నారు


కాని నన్ను అర్ధం చేసుకునే మనుషులు లేరు


ధనం వున్నా ఎం లాభం అక్కడ స్వేచ్చ లేనప్పుడు


ప్రాణమున్నా ఎం లాభం అక్కడ ప్రేమ లేనప్పుడు


ఎన్నొ క్షణాలు గడిచిపొయాయి కన్నీళ్ళతొ


ఎన్నొ ఆశలొ ఆవిరయ్యావి ఆకాశంలొకి


కోట్లు వున్నా ఏం లాభం ప్రేమను కొనలేనప్పుడు


అందుకే అన్నీ వదిలేసి బయలుజేరాను ప్రేమని వెతుకుతూ.......................

0 comments:

Post a Comment