నువ్వీకలేవని తెలిసినప్పటినుండి,

కన్నీళ్ళు ప్రవాహం ఆగటంలేదు,

కాలాన్ని నా ప్రేమతో వెనక్కి తిప్పాలనుకుంటున్నాను,

దేవుడిని ఎదురించాలనుకుంటున్నాను,

మనసులో రగిలే జ్వాలతో కళ్లు ఎరుపెక్కాయి,

జ్వాలతో ఎరుపెక్కినా నా కళ్ళు సూర్యుడిని కూడా కాల్చేశేలా ఉన్నాయి.

కాని ఏమిచెయ్యలేకున్నాను,

నిన్ను మళ్ళీ ఎలా బ్రతికించుకోవాలా అని వేదన పడుతున్నాను,

పోని నా ప్రేమకి ప్రాణం పోసి నీ దేహంలోకి పంపించామని దేవుడిని కోరుకుంటాను.

మరణం నాకు ప్రసాదించి నీకు ప్రాణం పొయ్యమంటాను,

కనీసం గాలిలో కలిసిపొయైనా నీకు శ్వాసనవుతాను.

0 comments:

Post a Comment