రగిలే నా మనస్సునైతే నీ ప్రేమ చల్లార్చగలదేమో కాని

పగిలిన నా గుండెను నీ ప్రేమ అతికించలేదు

ఎందుకంటే పగిలిన నా మనస్సు తొ పటే అందులొ ఉన్న నీ ప్రతిబింబము కూడా మాయమైంది

0 comments:

Post a Comment