ఆ వెన్నెల వన్నె తగ్గింది నీ అందం చూసి,

ఆ నీలిమేఘాలు తెల్లబొయాయి నీ నీలికళ్ళను చూసి,

ఆ సూర్యుడి ప్రకాశమైన కాంతి కూడ చీకటయింది,నీ మోములొని కాంతిని చూసి,

ఆ పువ్వులు కూడ వాడిపొయాయి నీ నవ్వులు చూసి,

నా మనసు కూడా ఆవిరైపొయింది నీ సోగసు చూసి.

0 comments:

Post a Comment