నీ తలపులు నా మదికి సంకెళ్ళు వేశాయి,

నీ మాటలు నా గోంతుకి తాళాలు వేశాయి ,

నీ నవ్వులు నా మనసుకి బంధాలు వేశాయి,

నీ చూపులు నా కళ్ళకి కళ్ళేలు వేశాయి ,

నీ జ్ఞాపకాలు నా జీవితానికి ఆనకట్టలు వేశాయి.

నీ మనసనే బంధీఖానాలొ నన్ను బంధించివేశావు,

నన్ను నన్నుగా వుండనీయకుండా బంధించి వేశావు ఇదేనా ప్రేమ బంధమంటే?

ఇన్నాళ్ళు నాలో ఇ ప్రేమభావన ఏమయింది?

నన్ను నేనే మర్చిపొయాను,నిన్ను నాలొ కలుపుకున్నాను.

ఇంక నాకంటూ ఏముంది నా మనసులో నువ్వు తప్ప?

0 comments:

Post a Comment