నీ మనోసంద్రాన్ని మధిస్తాను నా ప్రేమామృతం కోసం,.

ఎన్నిసార్లైనా నీ తిరస్కార కాలకోటవిషాన్ని భరిస్తాను,

నా ప్రేమమృతం దొరికేదాక

అప్పుడప్పుడు వచ్చే నీ చిరునవ్వులు (కల్పవృక్షంలా) నాకు నమ్మకాన్ని పెంచుతున్నాయి.

నా ఈ మనసుమధనం జరుగుతునే వుంటుంది నీ ప్రేమామృతం దొరికేదాక.

కరుణించవా నీ ప్రేమను ప్రసాదించవా.

0 comments:

Post a Comment