నీతొ మాట్లాడుతుంటే రోజులుకూడా క్షణాలుగా మారిపొతాయి

నీ జ్ఞాపకాలతో నెలలు కూడా నిమిషాలుగా మారిపొతాయి

నీ సన్నిహిత్యంలొ సంవత్సరాలు కూడా గంటలుగా మారిపొతాయి

మొన్నటిదాకా క్షణమైనా చాలు నీతొ మాట్లాడటానికి అని అనుకున్నా

కాని యుగాలు కూడా నీతో మాట్లాడుతుంటే ఘడియలుగా మారిపొతున్నాయి

అందుకే ఆ కాలంతొ పొరాడను నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆగిపొమ్మని వినలేదు

ఐనా కాలానికి ఏం తెలుసు నా ప్రేమ విలువ

అందుకే నా ప్రేమబంధంతొనే ఆ కాలాన్ని బంధిస్తాను

0 comments:

Post a Comment