నువ్వులేక బాధ పడుతున్నాను

ఎప్పుడైతే నా ఆనందాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటానో,

ఎప్పుడైతే నేను ఒంటరిగా వుంటానొ,

ఎప్పుడైతే నేను బాధలొ తొడుకోసం ఎదురుచూస్తుంటానొ,

ఎప్పుడైతే నేను నిన్ను తలచుకుంటానో,

ఎప్పుడైతే నువ్వు నాకు కనిపించవొ,

ఎప్పుడైతే నా మనసు నిన్ను చేరాలనుకుంటుందో,

ఎప్పుడైతే నాకు నువ్వు గుర్తొస్తుంటావొ,

ఎప్పుడైతే నీతొడు లేకుండ నేను ప్రయాణిస్తుంటానో,

ఎప్పుడైతే నువ్వు కాకుండ వేరెవరొ నన్ను అభిమానిస్తుంటారొ.

ఎప్పుడైనా నువ్వు నా చెంతనే వుండాలి

ఎప్పుడైనా నువ్వు నా దానిగా వుండాలి

అప్పుడప్పుడు ఆలొచిస్తుంటాను నేను ప్రేమికుడినా లేక స్వార్దపరుడినా అని,

ఐనా ఎప్పుడు నా గురించే అలొచిస్తున్నాను కాని నీ మనసేమిటొ తేలుసుకొలేకపొయాను,

అవును నిజమే నేను ప్రేమికుడిని కాదు స్వార్దపరుడిని.

0 comments:

Post a Comment