నీ జ్ఞాపకలు చాలు నా జీవితానికి,

నీతొ గడిపిన క్షణాలు చాలు నా జన్మకి,

నీ ఊసులు చాలు నా ఊపిరికి,

నీ నవ్వులు చాలు నా ఆనందానికి,

నీ మాటలు చాలు నా చిన్ని గుండె పొంగిపొవటానికి,

నీ చూపు చాలు నా కంటిపాపలకి,

చిన్నప్పుడు ఎన్నొ అడుగులు నేర్పిన నాన్న ప్రేమని కూడా మించిపొయెలా చేశవు నీ ఏడడుగులతొ,

పాలుపట్టిన తల్లిప్రేమను గుర్తుచేశవు, నీ తీపి ప్రేమతొ,

తల్లితండ్రులని తలపించేలా వున్న నీ ప్రేమకన్నా నాకు ఏం కావాలి ఈ జీవితానికి.

0 comments:

Post a Comment