నీ ఆలొచనలతొనే నా గుండె బరువెక్కయి అందుకే,

నీ జ్ఞాపకలు కన్నీళ్ళుగా మారి బయటకొస్తున్నాయి

నా కళ్ళు ఎదురుచుస్తున్నాయి వాటి కన్నీళ్ళని తుడిచే నీ కోసం

వాటికేం తెలుసు నన్ను నువ్వు చేరలేవని

ఐనా నేనే కదా మరణించింది నా మనసు కాదు కదా

కాని నాకు తెలుసు నువ్వు ఏదొ రోజు వస్తావని

నా కన్నీళ్ళను ఆనందబాష్పాలుగా మారుస్తావని

కాని నా కోసం నువ్వు మరణించటం నాకు ఇష్టం లేదు

నేను ఆత్మనే ఐనా నాకు నీ మీద ఆప్యాయత వుంది

దేవుడినన్నా ప్రార్ధిస్తాను నన్ను నీలొ ఐక్యం చెయ్యమని

0 comments:

Post a Comment