నీ నవ్వుల జాబిల్లితొ నా మనసులొ వెన్నెల కురిసింది

నీ మాటల చినుకులతొ నా హ్రుదయం తడిసింది

నీ చూపుల కాంతితొ నా గుండెలొ మెరుపు మెరిసింది

నీ అనురాగ,ఆప్యాయలతొ నా మనసు కరిగింది

నీ ప్రేమ తిరస్కారంతొ నా గుండె పగిలింది

నీ ప్రేమ మత్తుతొ నా జీవితం సర్వం ముగిసింది

0 comments:

Post a Comment