కష్టపడాలన్నా ఈ క్షణమే,

ఆనందించాలన్నా ఈ క్షణమే,

చదావాలన్నా ఈ క్షణమే,

ఆడుకోవాలన్నా ఈ క్షణమే,

స్నేహం చెయ్యాలన్నా ఈ క్షణమే,

ప్రేమించాలన్నా ఈ క్షణమే,

బ్రతకాలన్నా ఈ క్షణమే,

బ్రతికించాలన్నా ఈ క్షణమే,

ఎందుకంటే నిన్న నీది కాదు గడిచిపొయింది కాబట్టి,

రేపు నీది కాదు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి

కాబట్టి (ఈక్షణమే) నీకు తక్షణం.

యువతకి కావలసింది సోమరితనం కాదు, పనితనం,

లే యువతా లే నీ భవిషత్తు గురించి ఈ క్షణం ఆలోచించూ,

నీ స్వశక్తిని దేశానికి ఉపయోగించూ.

3 comments:

Anonymous said...

neti yuvataki ardamayyelaa chala baga chepparu,bagumdi elaanea rastua umdamdi

bhavani said...

keep up the motivational spirit

Unknown said...

రేపు నీది కాదు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి

కాబట్టి (ఈక్షణమే) నీకు తక్షణం.
True...

Post a Comment