నీతొ నడిచిన క్షణాలన్ని నన్ను ఇప్పుడు ప్రశ్నించాయి,

ఎందుకు మళ్ళీ మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదని,

నీతొ మాట్లాడిన నా గొంతు ఇప్పుడు నాకు చెప్పింది,

తను కలిసే దాక తను మాట్లాడనని,

నీతొ నడిచే నా పాదలు చెప్తున్నాయి,

తమతొ పాటు నడిచే నీ పాదలు లేనిదే అవి కదలమని,

కాని వాటికేం తెలుసు నువ్వింక తిరిగి రావని,

నువ్వీ లోకంలొ లేవని,

నువ్వు మరణించి నన్ను మాత్రం ఏందుకీ లోకంలొ ఒంటరిగా వొదిలేశవు,

నువ్వు లేకుండా నేను మాత్రం ఎల బ్రతికుంటాననుకున్నావు.

నువ్వు చనిపొయినా క్షణమే నా ప్రేమ నీకొసమని నన్ను వదిలేసింది,

నా కళ్ళకి చీకటి అలుముకుంది,

నా శరీరం చల్లబడింది,నా గొంతు మూగబొయింది,

నా గుండె ఆగిపొయింది.

నిన్ను చూశేదాకా తెలియలేదు నేను కూడా క్షణమే చనిపొయానని,

ఐనా నా మరణం నాకు ఆనందమే ,

అది నన్ను నీదగ్గరకు చేర్చింది కనుక.

0 comments:

Post a Comment