కడదాకా కన్నీళ్ళే మిగిలాయి,

ఆప్యాయతల కోసం ఏదురుచుస్తున్న నా మనసుకి,

బాధతొ గుండె బరువెక్కింది,

నీ ప్రేమ ఇక దోరకదని తెలిసి,

చిన్నప్పటి నుండి ఎన్నొ కష్టాలు పడ్డాను,

నీ రాకతో నా జీవితంలో ఎక్కడొ చిన్న ఆశ కలిగింది బ్రతకాలని,

కాని నా ప్రేమ నిన్ను కరిగించలేక పొయింది,

ఐనా ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే నేను స్వార్దంతోనే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా,

అందుకే నా ప్రేమ నీ మనసుని చేరలేదేమో?

కనీసం నా కన్నీటిని తుడిచే నేస్తమైనా అవ్వలేవా,

చాలు జీవితానికి ఆనందమన్నా.

0 comments:

Post a Comment