జీవితమంతా నిరిక్షిస్తాను నీతొ స్నేహం చెయ్యటానికి

క్షణమైనా కేటాయించలేవా నాతొ మాట్లాడటానికి

పరిచయం కొసమే కద ఈ ప్రాయాస

ఏదొ ఒక రొజు కరుణిస్తావని ఒక చిన్న ఆశ

0 comments:

Post a Comment