మనస్సు చెప్పిన మాట వినటం లేదు

నిన్ను చూసిన్నప్పటి నుండి,

ఎందుకు దానిని నా నుండి దూరం చేయ్యాలనుకుంటున్నావూ

నిన్ను ప్రేమించటం నేను చేసిన నేరమా

మనిషిని చంపితేనే నేరమైతే

మనస్సును చంపిన నిన్ను ఎమనాలి

ఇన్నాళ్ళూ నేను ప్రేమించింది ఒక మనస్సు లేని మనిషినా

0 comments:

Post a Comment