నిన్ను చూసిన నా కళ్ళు లొకన్ని చూడటం మానేశాయి

నీ అందం అనే సంకెళ్ళతొ వాటిని బంధించేశావు

నిన్ను ప్రేమించిన నా మనసు ఇంక ఎవ్వరిని ప్రేమించనంటుంది

నీ ప్రేమతొ దానిని అంతగా ఆకర్షించావు

కాని నువ్వు నిన్ను కాదని తనని ప్రేమించమంటున్నావు

ఎలా నా మనసు తనని ప్రేమిస్తుంది

ఎలా నా గుండె తన కొసం కొట్టుకుంటుంది

నాకు ప్రేమని పంచటం తెలియదు ప్రేమించటమే తెలుసు

0 comments:

Post a Comment