నీతొ పరిచయం సుమధురక్షణం,

నీతొ గడిపే సమయం అమ్రుతమయం,

నీతొ నడిచే మార్గం రాజమర్గం,

నువ్వే లేని క్షణం మరణిస్తా తక్షణం

0 comments:

Post a Comment