మనషి ఎవ్వరో తెలియదు,

మనసు మాత్రం కొంచెం తెలుసు,

పరిచయం మాత్రం అయ్యింది,

ఆక్షరాలే మాటలయ్యాయి,

మెసెజ్ లే బంధాన్ని పెంచాయి,

నీ స్రాప్ చూడగానే నా పెదవి పై చిరునవ్వు,

నా మనసుకి ఆనందం,

ఏమిటీ అనుబంధం,

నీ గురించి తెలుసుకోవాలని,

నీగొంతు వినాలని,

నీతో మాట్లాడాలని,

నిన్ను చూడాలని,

కాని నాకు ఇలాగే నచ్చింది

యెప్పుడు నీ స్చ్రప్ వస్తుందా అని యెదురు చుడటంలో ఒక ఆన్మదం,

నచింది నాకు తెలియని వ్యక్తితో నా అనుబంధం,

చెప్పలేని ఆనందం .

0 comments:

Post a Comment