కాలం కరిగి పొతుంది, నువ్వు నాతొ లేకుండానే

మనసు రగిలి పొతుంది, నీ మనసుని అర్దంచేసుకొలేదని

గుండె పగిలి పొతుంది, నువ్వు నాకు దక్కవని తెలిసి

పరిచయమైన లేదు కాని

నా కళ్ళు నిన్ను చుడాలని

నా చేతులు నిన్ను తాకాలని

నా మనసు నిన్ను ప్రేమించాలని

నా గొంతు నీతొ మట్లాడాలని

నా పాదలు నీతొ నడవాలని

కొరుకుంటున్నాయి, అసలు ఇది నా దేహమేనా,

నన్ను కాదని అవి నిన్ను కొరుకుంటున్నాయి

బహుశా నేను, నేను కాదేమో నీకొసం ఎదురు చూస్తూనే నేను కూడా నీలొ కలసి పొయానా ?

0 comments:

Post a Comment