స్నేహనికి పునాధి ఇష్టాలు అనేది నా భావన,

ప్రేమకి పునాధి అభిప్రాయలు అని నా భావన,

మనిషికి పునాధి మనసు అని నా భావన,

అందానికి పునాది ప్రక్రుతి అని నా భావన,

ఆనందానికి పునాది అనుబంధమని నా భావన,

ఇవ్వన్ని కలసున్నది నా స్నేహితులు అని నా భావన

0 comments:

Post a Comment