నేనే మీ వెండితెరని,

మీకు ఆనందాన్ని పంచేదాన్ని,

మీకు ఆవేదనను తెప్పించేదానిని,

మీకు చేరువగ వున్నదానిని,

మీకు కాలక్షేమంగా వున్నదానిని,

మీకు మంచి సందేశం ఇచ్చేదానిని,

మీ అందరిని ఒక్కచోట కలిపేదానిని,

మీకున్న బాదలను కొంచంసేపు ఆపేదానిని,

నేను కాలిపోతు మీకు సంతొషన్ని పంచేదానిని,

కాని నన్ను మీరు ఒక తెరగానే చూస్తున్నారు,

నా ఈ రంగుల ప్రపంచం మీకు ఆనందాని పంచటానికే,

ఈ తెర మీదే ఎంతోమంది తారలుగా వెలిగారు,

ఇంకెంతో మంది సితార(స్టార్)లు గా మారరు.

తరాలు మారినా,తారలు మారినా ఈ తెర మాత్రం మారదు మీ కోసం.

0 comments:

Post a Comment