కూడు పెట్టని కులమేలా,

మంచి పంచని మతమేల,


కులమంటే :-

పనిచేశేటప్పుడు శ్రామికులం,

కష్టపడేటప్పుడు కార్మికులం,

తల్లిదండ్రులకి సేవకులం,

ప్రేమించేటప్పుడు ప్రేమికులం,

వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కర్షకులం,

ప్రేమని పంచటంలో ధనికులం,

ఇవన్నీ పాటించే మాది మానవకులం,

మతమంటే:-

అన్ని కూలాలు మతాలు సమ్మతం,

కులాలు మతాల అని చిచ్చుపెట్టే వాళ్ళకి మేము అభిమతం.

అందుకే మనం నేర్చుకోవలసింది ఒక్కటే,

మాది మానవకులం, మాకు అన్ని మతాలు సమ్మతం.

3 comments:

Pavan said...

hai it was nice,mtalanni kalisumdaalani chala baaga chepparu. nd mee blogchaalabagumdi, keep it up.

thinker said...

kontha mandi praasa maayalo paDi asalu sangathi cheppadam marchi pothaaaru, meeru aa baapathu kaadu manchi artham vachela padaalanu koorchaaru. thank for giving such a nice message oriented poetry to us.

hanu said...

mee amulyamaina spandanaku chala krutagnatalu.

Post a Comment