నా మనసు ద్వారం తెరిచే ప్రియురాలు ఏది,

నాతొ నడిచే నా సఖి ఏది,

నా ఆనందాన్ని పంచుకునే నా నేస్తమేది,

నన్ను ఓదార్చే నా హ్రుదయరాణి ఏది,

నా అడుగులతొ అడుగులు కలిపే నా సుందరి ఏది,

నా కన్నీళ్ళను తుడిచే నా తోడు ఏది,

నా చిటికిన వేలు పట్టుకొని నా ప్రేమికురాలేది,

నన్ను తనలొ కలుపుకున్న నా దేవత ఏది,

ఆ దివిలో ఉన్న, ఈ భువిలొ ఉన్న

నా మనసు తనని వెతుకుతునే వుంటుంది,

నాకు తెలుసు తను ఏదొ ఒక రొజు నా మనసులొకి చేరుతుందని

0 comments:

Post a Comment