చిరుగాలికి కదిలే నీ కురులు,

కలువపువ్వులను తలపించే నీ కనులు,

ఆ గూలాబిలొని రంగును పులుముకున్న నీ పెదవులు,

ఆ స్వర్ణం కన్నా మెరిసి పొయె నీ దేహం,

ఏ శిల్పి తయారు చేశాడొ నిన్ను,

ఏ దేవుడు ప్రాణం పొశాడొ నీకు,

ఆ మోనాలిసా కూడా నిన్ను చూస్తే ఈర్ష్య పడుతుందేమో

మరి జనమేమిటి ఏడే వింతలంటారు

బహుశా నిన్ను చూసివుండక పోవచ్చు.

0 comments:

Post a Comment