నా గుండెని చీల్చాను నీ పెదవుల ఎరుపు కోసం

ఆ గులాబిలని అడీగను నీ బుగ్గమీద గులాబి రంగుకొసం

ఆ చంద్రుడిని బ్రతిమాలను నీ కన్నులలొ కాంతికొసం

ఆ తామరాకులని వేడుకున్నను నీ చేతులలొ మ్రుదుత్వంకొసం

నా సూర్యుడిని ఆర్ధించాను నీ మోములొ తేజస్సుకోసం

అన్ని నేను నీకు ఇచ్చినవే కదా మరి నీకంటు ఏముందని ఆ అహంకారం

ఎందుకు నా ప్రేమకు తిరస్కారం

ఇదేనా నువ్వు నేర్చుకున్న సంస్కారం

0 comments:

Post a Comment