చూపు నీదైనా కన్నులు నావి అని అన్నవు,

కన్నులు నీవని తెలిసి కూడా బాధ పెడుతున్నావు,

స్పందన నీదైనా హ్రుదయం నీదన్నావు,

హ్రుదయం నీదని తెలిసి కూడా ప్రేమించనంటున్నావు,

మరి ఇక నాకు కన్నులేందుకు,

హ్రుదయమెందుకు,

నా కన్నీటికి కారణం నువ్వే,

నా హ్రుదయ రోదనకి కారణం నువ్వే,

చివరికి నన్ను బ్రతికున్న శిలగా మార్చవు.

నీ విరహ వేదనతో శిల కూడా కన్నీరు కారుస్తుంది.

తిరిగి నీ ప్రేమతో శిలకి ప్రాణం పొయ్యలేవా?

0 comments:

Post a Comment