నీ కన్నులకి సూర్యుడు కాంతి నిచ్చాడు,

నీ నవ్వులకి పువ్వులు సొగసు నిచ్చాయీ,

నీ పెదవులకు గులాబిలు రంగునిచ్చాయీ,

నీ గొంతుకి కొకిల స్వరాన్నిచ్చింది,

నీ సొగసైన శరీరానికి దేవుడూ ప్రాణం పోసాదు,

మరి నేనేమి ఇవ్వగలను నీకు,

అందుకే నేను ముక్కుపుడకనై నీ మోముకి అందాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను.

0 comments:

Post a Comment