నాన్న ఈ మాటకి అర్దంకూడ నాకు సరిగా తెలియదు నాకు,

నాన్న ఎవరు ఈ నాన్న,

ఇప్పుడు వచ్చి నేను మీ నాన్ననని అంటూన్నాడు,


చిన్నతనంలో నేను ఒంటరిగా నడక నేర్చుకుంటన్నప్పుడు రాలేదు,

సైకిలు నేర్చుకుంటూ పడ్డప్పుడు పట్టూకొవటానికి రాలేదు,

నాకు చదువునేర్పించటానికి అమ్మ కష్టపడుతున్నప్పుడూ రాలేదు,

ఒంటరిగా కూర్చోని అమ్మ కన్నీళ్ళుపెడుతున్నప్పుడు ఆ కన్నీళ్ళు తుడవటనికి రాలేదు,

భయమేస్తే ఓదార్చటానికి రాలేదు,

స్కూలుకి పేరెంట్స్ మీటింగుకీ రాలేదు,

కట్టుకున్న భార్యని, కన్న పిల్లలని వదిలి కామంతో ఇంకోకరి దగ్గరకి వెళ్ళీపొయిన నువ్వు

ఇప్పుడు నీ వృదాప్యంలో సంపాదించూకునే శక్తిలేక మీకోక తోడూ కావలసివచ్చి,

నేను నీ తండ్రినని కన్నకోడుకుకే చెప్పుకునే దుస్తితికి చేరిన నిన్ను ఎలా నా తండ్రిగా స్వీకరించాలి?

ఇప్పుడు కూడ నిన్ను చూడగానే అమ్మ కళ్ళలో ఆనందం,

ఇన్నాళ్ళు నువ్వు వదిలి వెళ్ళావన్ని వచ్య్హిన కన్నీళ్ళన్నీ ఒక్కసారిగా ఆనందభష్పాలుగా మారిపొయాయి,

నాఅన్న వాళ్ళలొ నాన్న లేడు,

నాన్న ఈ పిలుపు నా నోటనుండి ఏ రోజు రాలేదు, ఇక ఏరొజు రాదు.

0 comments:

Post a Comment