ఓటమి అంటే ఆగాని పాయనం అని ఆర్దం ,

గెలుపు నిన్ను అక్కడే ఆపేస్తుంది,

ఒక్కసారి ఆలోచించూ, కొంచెం బాదగా వున్నా మళ్ళీ నువ్వు ప్రయత్నిస్తుంటావు,

ఓటమిలో కసి వుంటుంది, గెలవాలన్న తపన ఉంటుంది,

కాని గెలుపులో ఆనందం తప్ప ఏం ఉండదు,

కాని ఒక్కసారి గెలుపు నిన్ను వరించిందంటే ఇక నువ్వు ముందుకు కదలటానికి ఏమి ఉండదు,

కాని ఒటమి నిన్ను గెలవాలని ముందుకు పంపిస్తుంటుంది.

ఇది జీవిత సత్యం నేస్తమా. అందుకే ఓడిపోయానని బాధపడకు,

మరోసారి ఆవకాశం వచ్చిందని ఆనందించూ.

నీ కన్నీటిని ఆనందభాష్పాలుగా మార్చుకో.

1 comments:

Anonymous said...

SO SUPER EXCELLENT CHALA BAGUNDHIII REAL GA CHEEPALADNIKI MATLAUUU RAVADAM LEDUUU KANI MANCHI MESSAGE UNDHI EDI PRATHI OKARIKI CHALA CHALA AVASARAM .....

Post a Comment