నేలపై పడుతున్న ప్రతి కన్నీటిబొట్టు నీ ప్రేమకి జ్ఞాపకమే,

నీ తలపులలో జీవించటం నాకు వ్యాపకమే,

నా కనుపాపలో నీ రూపమే,

నా ప్రతిశ్వాస నీ ప్రేమకి ప్రతిరూపమే,

నేను మాట్లాడే ప్రతిమాట నీ ప్రేమరాగమే,

నా ఆనందానికి కారణం నీ అనురాగమే,

నన్ను వదిలి స్వప్నమయ్యావు ,

నా గుండెలో చేరి సర్వమయ్యావు.

నా ప్రేమకి రూపం నువ్వు,

నా మనసుకి అపురూపం నీ నవ్వు.

3 comments:

Pavan said...

ఇంత బాగా ఎలా రాయగలుగుతునారు?
మీరు ఎవరినన్నా ప్రేమించారా?

hanu said...

అయ్యో అలాంటిది ఏమీ లేదు, ఏదొ తోచింది రాస్తున్నాను అంతే

బుజ్జి said...

Idi kuda nuvve vrasaa....

నేలపై పడుతున్న...............
Posted by RAVITEJA CHIMMANI |December 2008 19:29 | love | 0 comments »


నేలపై పడుతున్న ప్రతి కన్నీటిబొట్టు నీ ప్రేమకి జ్ఞాపకమే,

నీ తలపులలో జీవించటం నాకు వ్యాపకమే,

నా కనుపాపలో నీ రూపమే,

నా ప్రతిశ్వాస నీ ప్రేమకి ప్రతిరూపమే,

నేను మాట్లాడే ప్రతిమాట నీ ప్రేమరాగమే,

నా ఆనందానికి కారణం నీ అనురాగమే,

నన్ను వదిలి స్వప్నమయ్యావు ,

నా గుండెలో చేరి సర్వమయ్యావు.

నా ప్రేమకి రూపం నువ్వు,

నా మనసుకి అపురూపం నీ నవ్వు.

Post a Comment