వెలయాలి అని అంటున్నారు అందరు నిన్ను ఐనా నీ మోములో చిరునవ్వు.

అది నీ గుండెలొ నుండి వచ్చిందికాదని నీ కళ్ళలొ తెలుస్తుంది,

ప్రపంచలో ప్రతిఒక్కరు వ్యాపారం చేస్తున్నారు,

మనిషి తన కష్టాన్ని అమ్ముకుంటున్నాడు ఉద్యోగం చేస్తూ,తన భార్యా,పిల్లాలని పొషించే డబ్బుకోసం,

ఒక రిక్షావాడు తన బలాన్ని అమ్ముకుంటున్నడు డబ్బుకోసం,

ఒక మేస్త్రి తన పనిని అమ్ముకుంటున్నాడు డబ్బుకోసం,

ఒక ఇంజనీరు తన తెలివితేటలు అమ్ముకుంటున్నాడు డబ్బుకోసం,

ఒక మాష్టారు తన చదువుని అమ్ముకుంటున్నాడు డబ్బుకోసం,

ఒక డాక్టరు తన వైద్యాన్ని అమ్ముకుంటున్నాడు డబ్బుకోసం,

ఒక లాయరు తన న్యాయవిధ్యను అమ్ముకుంటున్నాడు డబ్బుకోసం,

డబ్బు,డబ్బు,డబ్బు ఎవరైనా,ఎమైనా చేసేది ఈ డబ్బు కోసమే,

మరి అలాంటిది ఒక ఆడది తన శరిరాన్ని అమ్ముకుంటే మాత్రం తను చేసేది తప్పు,

ఎందుకి వ్యతాసం, ఎందుకు అందరూ తనని వెలయాలి అని నిందిస్తారు,

శరిరాన్ని అమ్ముకున్న ఆడదన్ని వెలయాలి అని అంటే,

అదే డబ్బు(కట్నం)కోసం తన శరిరాన్ని అమ్ముకున్న మగాడిని ఏమనాలి,

తన బిడ్డల లేక తన కడుపు నింపుకోవటానికి తన రక్తమాంసాల దేహాన్ని నీకు అమ్ముతుంది,

తను క్షణక్షణం క్షీణిస్తూ నీకు స్వర్గాన్ని అందించిన ఆ స్త్రీ ఇప్పుడు నీకు వెలయాలిలా కనిపిస్తుందా?

ఇంకోక్కసారి వెలయాలి అన్న ప్రతిఒక్కరిని వెలేయ్యాలి.

0 comments:

Post a Comment