కారణాలు తెలియవు నాకు,

నీ కన్నుల కాంతి చూడగానే నా మోముపై ఎందుకు ఆహ్లాదం ప్రకాశిస్తుందో,

నీ చిరునవ్వుల పువ్వులకి నా మనసు ఎందుకు పరిమళిస్తుందో,

మనసెందుకు నిన్ను కోరుకుంటుందో,

కనులెందుకు నిన్ను తన కౌగిలిలొ బంధించాలనుకుంటున్నాయో,

నాలో ప్రతి అణువు నీకోసం ఎందుకు పరితపిస్తున్నాయో,

తెలియని భారమేదో గుండెను బాధపెడుతుందెందుకో,

చెప్పలేను చెలి కారణాలని,

చెరుపలేను సఖి నీ జ్ఞాపకాలని,

1 comments:

pavan said...

wow chaalaa bagumdi, last lines chala bagunnayi,

Post a Comment