ప్రేమతో మనసుని గెలిచి,

మనువుతో నిన్ను వలచి,

ఆనందాలను అందించాలని ఆశతో,

ప్రేమను పంచాలనే ప్రాయాసలో,

భాద్యతలు బరువై,ఆనందాలు ఆవిరై,

నీ నుండి దూరమై,

సంపాదన అనే చట్రంలో బంధీనై,

ఓంటరిగా వేదన చెందుతూ ఆలోచిస్తున్నా,

ఒక్కసారి అన్న భాద్యతల బంధీఖానా నుండి వీముక్తుడనై,

మళ్ళీ నీకు ప్రేమను పంచే ప్రేమికుడిగా మారాలని!!!

1 comments:

ప్రయాణం said...

same feel here

Post a Comment