ప్రేమించలేను నేస్తమా,

ప్రేమించానని నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఏమిచెప్పాలో తెలియలేదు,

స్నేహంగా నిన్ను చూసిన నాకు ఆ భావన కలగలేదు,

నా మౌనం అంగీకారం కాదు నేస్తమా,

నీకు సమాదనం చెప్పే దైర్యం లేక నా మనసు మూగబొయింది,

నేను ప్రేమించలేదని నీకు చెప్పినపుడు నువ్వు పడ్డ బాధ నా మనసుని గాయపరిచింది
.
నా ప్రేమ దొరకక నీ కన్నుల నుండి జారిపడ్డ కన్నీరు ఇంకా తడి ఆరక నా పాదలపై మెరుస్తుంది,

ఎరుపెక్కిన నీ కన్నులలోని రక్తఛార ఇంకా నా కనుపాపల నుండి చెరిగిపోకుంది.

మూగబోయిన నీ స్వరపు మౌనరాగం నా గుండెను గాయం చేస్తుంది,

ఎలా తెలుపను నేస్తమా నా స్నేహభావాన్ని,

ప్రేమను స్వీకరించలేక,స్నేహన్ని దూరం చేసుకోలేక నేను,

స్నేహాన్ని వదులుకోలేక,ప్రేమను పొందలేక నువ్వు,

మౌనపుసంద్రానికి చేరో ఒడ్డున నిలిచిపొయాము.

నేస్తమా ఎలా సమాధాన పరచాలి నిన్ను?

1 comments:

Anonymous said...

the post tht u ve written for the person may not comment in this post intentionally lets see

Post a Comment