నా మనసుకి నీ చూపుల కిరణాలు తగలక తెలవరలేదంటుంది,

నిన్నటిదాక వినిపించే నీ మాటలు ఒక్కసారిగా మాయమయ్యాయి.

మాయమైన ఉదయపు వెన్నెల కోసం నా కన్నులు వెదకసాగాయి,


వెంటనడిచే జంటనీడ కోసం నా అడుగులు బయలుజేరాయి,


విరహాంధకారంలో
ఒంటరినై రోదిస్తున్నాను,


నీ
ప్రేమతో నా మనసు
లో చిరునవ్వుల జ్యొతులని వెలిగించలేవా!!

0 comments:

Post a Comment