బాధపడినంతనే బంధం నిలువదురా!

వదులుకున్న దానికై వేదన వలదురా!

భామపైన కోపం బ్రతుకుమీద ఏలరా?

ప్రేమ పంచలేని ప్రతిమ మనకేలరా!

కన్నీటిని కాంచలేని రూపు కనుపాపలో ఏలరా?

మనసున్న మగువ మనద్దయ్యే రోజు ముందుందిరా!!

4 comments:

'Padmarpita' said...

మనసు లేని మగువ మీకేలరా?
మంచి కాలం ముందుందిరా!!!

anjali said...

nice yaar

బుజ్జి said...

superbbbbbbb.... nice wording... keep rocking

manasa said...

nice

Post a Comment