ఆలోచనలను ఆక్రమించావు,
మనసుని మాయ చేశావు,
కనులను కప్పేశావు,
మాటను మౌనం చేశావు,

ఇది ప్రేమే కదా..

ఆలోచనలు ఆక్రమించావు ఆవేదనతో,
మనసుని మాయ చేశావు మోసంతో,
కనులని కప్పేశావు కన్నీటితో,
మాటను మౌనం చేశావు మరణంతో

ఇది ప్రేమేనా?