నా ప్రపంచంలో ఒక కొత్త మనిషి అని వినగనే ఏదో అలజడి...
కాని తనని చూడగానే అలా ఓ జడివాన కురిసింది మనసులో....

ఏదో తెలియని భిడియం...మనకు సరిపోతుందో లేదో అని...
కాని తన మాటలు మనకి చేరువగా..మనసుకి దగ్గరగా....

ఎలా వుందో చూడాలని ఆరాటం...అందరిలో చూడలేక మొహమాటం...
కాని మొదటిసారి తన కళ్ళని చూసిన ఆ నిమిషమే జరిగెను మనసుకి తనతో పరిణయం....
 
విభిన్న ఆలోచనలు..అభిరుచులు...అనుబంధాలు ఒకటవుతాయా అని అనుమానం...
మనసులు ఒకటైన క్షణం..అంతా మనం ...అంతా ఆనందం అని తానిచ్చిన ఓ నమ్మకం....

తనే.. ఆరోప్రాణంగా నాతో ఏడడుగులు వేసే నా ఆనందం...
తనే.. నా జీవితాంలో నేను పొందే అతి విలువైన "సిరి"సంపద....